Mirëmbajtje e Pishinës

Mirëmbajte e Pishinës

Mirëmbajtja e pishinave

Kompania POWATEC ka një personel të kualifikuar që merret me Mirëmbajtjen e pishinave si në kohën e Sezonit ashtu edhe në periudhën dimërore.

Njëherë që pishina vihet në punë, dhe uji është trasparent dhe i padëmshëm peër përdoruesit, duhet të fillojë trajtimi me kimikate ne mnyre që ky ujë të jetë i pastër. N pishinat private përvec pastertisë së ujit duhet të plotësohen edhe kushtet per sigurine e familjes, në mënyre që pishina të jetë nje vend rekreativ dhe i qetë.

Pse duhet mbajtur gjatë gjithë vitit

Për mirëmbajtjen në dimër, nje pishinë familjare ka nevojë vetëm për  20 minuta ne jave, bile edhe më pak po të perdoren produktet e firmës POËATEC. Nje mirëmbajtje gjatë gjithë vitit, lejon që të mbahet uji ne kushte optimale, garantohet funksionimi normal i pajisjeve dhe sigurohen kushte optimale të  ngarkimit të vaskës së betonit. Në këto kushte dëmet jane më të vogla dhe kursimi më i madh.

Shërbimet periodike të pishinës

Shërbimet standarte periodike përfshijnë punët e mëposhtme:

Kontrolle ditore

 • Kontrolli manual i parametrave të ujit CL,PH, Temp dhe përpilimi i Protokollit
 • Kontroll vizual i cilësisë së ujit
 • Pastrimi i fundit të pishinës me kosh, nga mbeturinat mekanike
 • Pastrimi i sipërfaqes së pishinës me kosh, nga mbeturinat mekanike
 • Pastrimi i kanalit të kapërderdhjes së pishinës nga mbeturinat mekanike
 • Pastrimi me fshesë i fundit të pishinës dhe mureve anësore
 • Kontroll vizual i paisjeve në sallën e makinerisë
 • Kontrolli dhe pastrimi i koshit të pompës së ujit
 • Kontrolli vizual i presionit në sistem si dhe shplarja e Filtrit n.q.së është e domosdoshme (presioni mbi 1.5 bar)
 • Kontrolli vizual i depozitës kompensuese
 • Mbushja (Kompesimi) i pishinës me ujë sipas standartit nga rrjeti inxhinjerik në rast se ka nevojë
 • Kontrolli i pajisjeve të matjes së nivelit të ujit në depozitë dhe saracineskës elektrike

Kontrolle mujore

 • Kontrolli i rezistencës së izolimit të Dritave dhe Transformatorëve si dhe rrjetir 220 V dhe 24 V
 • Kontrolli i izolimit të kutive shpërndarëse të dritave nënujore
 • Analiza bakterologjike e parametrave të ujit në laborator të specializuar dhe afishimi i rezultateve

Kontrolle 6-mujore

 • Kontrolli i Pompës së qarkullimit të ujit (sipas metodikës së kontrollit teknik të Firmës Speck)
 • Kontrolli i panelit të komandimit të pompës dhe manometrit (sipas metodikës së Firmës UNIPOOL)
 • Kontrolli i panelit të komandimit të sondave të nivelit të ujit

Kontrolle + Mirëmbajtje

Kontrolle + Mirëmbajtje vjetore (ose në fillim të sezonit)

Kontrolli i Filtrit

 • Hapja e Kapakut të sipërm DN 200
 • Kontrolli optik i gjëndjes së sipërfaqes së brëndshme të Filtrit Kontrolli optik i Dizave
 • Kontrolli optik i nivelit të rërës
 • Analiza  Fiziko Kimike bakterologjike e rërës dhe qymyrit (bërë në Laboratorin e Firmës POWATEC në Gjermani)
 • Kontrolli i shkriftërimit të materialit me metodën e zhytjes
 • Kontrolli i shpërndarjes uniform të ujit në Filtër.
 • Dizinfektimi i filtrit me Dioksid Chlori

Kontrolli i elektropompave

 • Kontrolli i Panelit të Komandimit
 • Matja e rrymave të thithjes së motorrit
 • Matja e rezistencave elektrike në rrjet

Kontrolli i rrjetit

 • Matja dhe kolaudimi i rezistencave hidraulike në rrjet
 • Kontrolli i funksionimit të Saracineskave në rrjet
 • Kontrolli i vaskës (basenit) të ujit